夾袍 giáp bào
♦ Áo dài (trường y ) không có lớp lót bông. ◎Như: tại đại lãnh thiên lí, tha nhất điểm dã bất phạ lãnh, chỉ đa xuyên nhất kiện giáp bào, tiện tại tuyết địa lí cán hoạt , , 穿, 便.