蛋白質 đản bạch chất
♦ Đản bạch chất : Hợp chất hóa học hữu cơ, có trong vật thể sinh vật, tạo thành các loại tế bào, là thành phần vật chất quan trọng nhất, tức là cơ sở của mạng sống. § Tiếng Anh: protein.