領館 lĩnh quán
♦ Cũng nói là lĩnh sự quán tòa lãnh sự. § Tiếng Pháp: consulat.