煤炭 môi thán
♦ Than đá. § Cũng như môi . ◇Tống Ứng Tinh : Phàm môi thán, phổ thiên giai sanh, dĩ cung đoán luyện kim thạch chi dụng , , (Thiên công khai vật , Môi thán ).