鬼計多端 quỷ kế đa đoan
♦ Mang lắm ý quái gở tinh ma hoặc muốn làm nhiều điều ác hại. ◇Tam hiệp ngũ nghĩa : Bạch phức phức nhất trương diện bì, ám hàm trứ ác thái, điệp bạo trứ hoàn tình, minh lộ trứ quỷ kế đa đoan , , , (Đệ tứ thập hồi).