意中人 ý trung nhân
♦ Người mà trong lòng mình thường nhớ nghĩ đến. ◇Đào Uyên Minh : Niệm ngã ý trung nhân, Tương khứ bất tầm thường , (Kì chu tục chi tổ xí tạ cảnh di tam lang ).
♦ Sau thường chỉ người khác phái mà mình yêu thương. ◎Như: tha tảo dĩ hữu ý trung nhân, sở dĩ bất nguyện ý tiếp thụ trưởng bối an bài đích tương thân , . ◇Liễu Vĩnh : Thế gian vưu vật ý trung nhân, Khinh tế hảo yêu thân , (Thiếu niên du , Từ ).