人一己百 nhân nhất kỉ bách
♦ Người một ta trăm. § Ý khuyến khích người ta cố gắng học tập: Người khác ra sức một phần mà học nên, (nếu không bằng người) thì ta dùng sức gấp trăm lần, rồi cũng có thể thành công. ◇Lễ Kí : Nhân nhất năng chi, kỉ bách chi , (Trung Dung ).