百丈 bách trượng
♦ Hình dung rất dài rộng sâu xa. ◇Mai Thừa : Thượng hữu thiên nhận chi phong, Hạ lâm bách trượng chi khê , 谿 (Thất phát ).
♦ Cái kéo thuyền, làm bằng tre, buộc sợi gai, dài hơn trăm trượng. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Phong lược tiểu ta, tiện yếu xả trứ bách trượng. Nhĩ đạo chẩm ma khiếu tố bách trượng? Nguyên lai tựu thị khiên tử , 便. ? (Độc cô sanh quy đồ náo mộng ).
♦ Chỉ Bách Trượng Hoài Hải thiền sư (đời Đường).