顯要 hiển yếu
♦ ☆Tương tự: quý hiển , quý yếu .
♦ Địa vị vinh hiển trọng yếu hoặc chỉ người có vị thế như vậy. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ngã tưởng phu nhân huynh đệ cập tướng công bá thúc bối, đa thị hiển yếu , (Quyển lục).