要人 yếu nhân
♦ Người hiển quý và có quyền thế. ◎Như: tha thân cư cao quan, thị chánh phủ yếu nhân , .