五車書 ngũ xa thư
♦ Có sách chất đầy năm xe. ◇Trang Tử : Huệ Thi đa phương, kì thư ngũ xa , (Thiên hạ ) Huệ Thi học thức uyên bác, sách ông có đến năm xe.
♦ Sau dùng để hình dung đọc sách nhiều, học vấn uyên bác. ◇Đỗ Phủ : Phú quý tất tòng cần khổ đắc, Nam nhi tu độc ngũ xa thư , (Bách học sĩ mao ốc ).
♦ § Cũng nói gọn là ngũ xa . ◎Như: học phú ngũ xa .