綠豆沙 lục đậu sa
♦ Món ăn làm bằng đậu xanh nấu nhuyễn. § Tức chè lục tào xá.