長衫 trường sam
♦ Trường sam : xường xám (kì bào , áo dài Thượng Hải).