寒酸 hàn toan
♦ ★Tương phản: khoát xước , hào hoa .
♦ Vốn chỉ hàn sĩ, người học trò nghèo khó. Sau dùng để hình dung người vì đời sống giản lậu hoặc quá tằn tiện bủn xỉn, không có phong cách đường hoàng rộng rãi. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Kiến Triệu Tông thị cá đa niên bất lợi thị đích hàn toan tú tài, một hữu nhất cá bất khinh bạc tha đích , (Quyển nhị cửu).