神情 thần tình
♦ Thần thái. § Nỗi lòng hiện ra ngoài mặt. ◇Diệp Thánh Đào : Lưỡng vị phụ nhân mục chú ư địa, hiện xuất khốn đốn, trướng võng, kinh cụ đích thần tình , , , (Cách mô , Khủng bố đích dạ ).