公家 công gia
♦ Công thất. Chỉ vương quốc chư hầu. ◇Tả truyện : Công gia chi lợi, tri vô bất vi, trung dã , , (Hi Công cửu niên ).
♦ Chỉ triều đình, quốc gia hoặc quan phủ. ◇Hán Thư : (Thương cổ) tài hoặc lũy vạn kim, nhi bất tá công gia chi cấp, lê dân trọng khốn (), , (Thực hóa chí hạ ).
♦ Chỉ nhà của công khanh.
♦ Khác biệt với với tư nhân. Ngày nay chỉ quốc gia, cơ quan, đoàn thể, v.v.