不平等條約 bất bình đẳng điều ước
♦ Hiệp ước không bình đẳng. Đặc chỉ loại hiệp ước quốc tế mà các nước xâm lược cưỡng ép các nước khác phải kí kết, làm tổn hại lợi ích cũng như phá hoại chủ quyền của các nước này.