不平等待遇 bất bình đẳng đãi ngộ
♦ Đối xử theo những tiêu chuẩn cao thấp khác nhau (giữa những người thân phận điều kiện tương đồng). ◎Như: đồng dạng thị lai tham tái đích cầu đội, ngã môn khước thụ đáo liễu bất bình đẳng đãi ngộ , .