等不及 đẳng bất cập
♦ Không đợi được. § Cũng như: đẳng bất đắc . ◎Như: thái tài thượng trác, tha môn tựu đẳng bất cập đích tiên động oản khoái liễu , .