暹羅 xiêm la
♦ Xiêm La : tên nước ở phía đông nam châu Á, nay gọi là Thái Quốc . § Tục đọc là tiêm.