省親 tỉnh thân
♦ Về nhà thăm hỏi cha mẹ hoặc người thân khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Sách cảm tá hùng binh sổ thiên, độ giang cứu nạn tỉnh thân , (Đệ nhất ngũ hồi) Vậy tôi (Tôn Sách) xin mượn (tướng quân) vài nghìn hùng binh để sang sông cứu nạn, và để thăm nhà.