瓠肥 hồ phì
♦ Tỉ dụ béo, mập. § Nghĩa như: bạch bàn . ◇Lục Du : Bố y nho sanh lệ cốt lập, Hoàn khố thị nhi giai hồ phì , (Thư thán ).