經商 kinh thương
♦ ☆Tương tự: tố sanh ý , doanh thương .
♦ Làm nghề buôn bán, kinh doanh thương nghiệp. ◇Tào Ngu : Tha yếu kinh thương, tha khuyến tha trượng nhân nã tiền đáo Thượng Hải tố xuất khẩu sanh ý , (Bắc Kinh nhân , Đệ nhất mạc).