等一下 đẳng nhất hạ
♦ Chờ một chút, đợi một lát. ◎Như: Ngô y sư mã thượng tựu hội lai vi nâm chẩn đoán bệnh tình, thỉnh nâm sảo vi đẳng nhất hạ , .