戀家 luyến gia
♦ Ỷ lại quá mức vào gia đình hoặc có cảm tình quá sâu nặng đối với gia đình. ◇Tây du kí 西: Giá cá luyến gia quỷ! Nhĩ li liễu gia kỉ nhật, tựu sanh báo oan! ! , ! (Đệ nhị thập hồi) Con ma nhớ nhà này, mới xa nhà mấy ngày đã lại rên rỉ kêu ca rồi.