棄市 khí thị
♦ Ngày xưa thi hành án tử hình, đem xác bêu ở phố chợ để răn đe dân chúng. Sau mượn chỉ tội tử hình. ◇Tần Quan : Kim đạo tặc chi pháp, khả vị mật hĩ. Cường đạo đắc tài mãn thất cập thương nhân giả triếp khí thị , . 滿 (Đạo tặc sách trung ).
♦ Chỉ người bị xử tử hình.