不疑 bất nghi
♦ Tin cậy, không nghi ngờ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lã Bố đồng quận kị đô úy Lí Túc, dĩ Đổng Trác bất thiên kì quan, thậm thị hoài oán. Nhược lệnh thử nhân khứ, Trác tất bất nghi , , . , (Đệ cửu hồi) Có quan kị đô úy Lí Túc là người cùng quận với Lã Bố, vì Trác không thăng chức cho, vẫn mang bụng oán tức. Ta sai người ấy đi chắc Trác không nghi ngờ.