離婁之明 li lâu chi minh
♦ Li Lâu , người đời Hoàng Đế, tương truyền có thể nhìn xa hơn trăm bước, thấy cả sợi lông thú mới mọc mùa thu. Vì thế, Li Lâu chi minh dùng để tỉ dụ sức nhìn cực tốt.