刻意 khắc ý
♦ Kềm chế ý chí không cho buông thả. ◇Hậu Hán Thư : Phù khắc ý tắc hành bất tứ, khiên vật tắc kì chí lưu , (Đảng Cố truyện , Tự ).
♦ Chuyên nhất tâm chí, hết lòng hết sức. ◇Văn tâm điêu long : Kim tài dĩnh chi sĩ, khắc ý học văn , (Thông biến ).