牽物 khiên vật
♦ Để do sự vật bên ngoài dẫn dắt gò bó. ◇Hậu Hán Thư : Phù khắc ý tắc hành bất tứ, khiên vật tắc kì chí lưu , (Đảng Cố truyện , Tự ).
♦ Viện dẫn sự vật cùng loại (để dùng làm tỉ dụ). § Xem khiên vật dẫn loại .