不得其死 bất đắc kì tử
♦ Chết vì tai nạn, bị giết, mắc bạo bệnh... Nghĩa là không được chết già, một cách tự nhiên: bất đắc thiện chung . § Cũng viết gọn là: bất đắc tử . ◇Luận Ngữ : Nhược Do dã, bất đắc kì tử nhiên , (Tiên tiến ) (Khổng Tử nói) Anh Do (tức Tử Lộ), sẽ bất đắc kì tử.