落湯雞 lạc thang kê
♦ Ướt sũng (như gà nhúng nước), ướt như chuột lột. § Hình dung cả người ướt nhẹp. Tỉ dụ người gặp cảnh vô cùng khốn đốn. ◎Như: tha bất tiểu tâm điệu đáo san khê lí, ba thượng lai thì dĩ biến thành liễu lạc thang kê , . ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Na lão ẩu văn ngôn, hảo tượng lạc thang kê nhất bàn, khẩu bất năng ngôn. Liên mang tại tương tử nội tra khán, bất kiến liễu nhất đĩnh ngân tử , , . , (Trương Thục Nhi xảo trí thoát Dương Sanh ).