要衝 yếu xung
♦ Nơi trọng yếu, đất ở trên đường giao thông quan hệ. ◇Hậu Hán Thư : Kim Lương Châu thiên hạ yếu xung, quốc gia phiên vệ , (Phó Tiếp truyện ).