咨文 tư văn
♦ Công văn qua lại giữa các cơ quan ngang hàng (ngày xưa).
♦ Báo cáo từ nguyên thủ quốc gia hướng tới quốc hội. ◇Ngô Ngọc Chương : (Ngã) khai liễu tổng thống đích trừu thế, thủ xuất tha đích đồ chương cái liễu ấn, bả tư văn phát liễu xuất khứ (), , (Tân Hợi cách mệnh , Nhị nhất).