串門子 xuyến môn tử
♦ Đến nhà người khác nhàn đàm, nói chuyện phiếm, ngồi lê đôi mách. ◇Lão Xá : Tha bình nhật tối hỉ hoan xuyến môn tử, phóng thân hữu, hảo hữu cơ hội bả đông gia đích sự thuyết cấp tây gia, tái bả tây gia đích sự thuyết cấp đông gia , , 西, 西 (Tứ thế đồng đường , Thập ngũ ).