上當 thượng đương
♦ Bị lường gạt, mắc lừa. ◇Nghiệt hải hoa : Không khẩu bạch thoại, nhĩ môn tố quan nhân phiên kiểm bất thức nhân, ngã khả bất thượng đương, nhĩ tu tả hạ bằng cứ lai (Đệ thất hồi) , , , .