簽書 thiêm thư
♦ Kí tên. ◇Âu Dương Tu : Phàm văn thư phi dữ trưởng lại đồng thiêm thư giả, sở tại bất đắc thừa thụ thi hành , (Quy điền lục , Quyển nhị).
♦ Tên chức quan. § Chính viết là: thiêm thự . ◇Trần Viên : Thiêm thư bổn tác thiêm thự, (...) sử gia tị Anh Tông húy "thự", truy cải vi thư , (...), "", (Sử húy cử lệ , Tị húy cải tiền đại quan danh lệ ).