蒐羅 sưu la
♦ Sưu tập, tìm kiếm. ◇Du Việt : Dư tằng hữu tục khắc "Hoàng thanh kinh giải" chi nghị, nhân bác phóng thông nhân, sưu la chúng tịch , , (Xuân tại đường tùy bút , Quyển tam).