流水行雲 lưu thủy hành vân
♦ Nước chảy mây bay. Hình dung trôi chảy tự nhiên, không có gì trở ngại. ◇Thang Hiển Tổ : Dung chỉ tắc quang phong tễ nguyệt, ứng đối tắc lưu thủy hành vân , (Hàm Đan kí , Đệ nhị thất xích).
♦ Tỉ dụ sự vật biến hóa vô thường, không đáng bận tâm. ◇Khổng Thượng Nhậm : Nhi Tôn Luy, danh lợi bôn, nhất bàn lưu thủy phó hành vân , , (Đào hoa phiến , Đệ nhị nhất xích).
♦ § Cũng viết: hành vân lưu thủy .