柴門 sài môn
♦ Cửa làm bằng cành cây, thân cây. Ý nói cửa nhà sơ sài, giản lậu. ◇Vương An Thạch : Tiệm lão phùng xuân năng kỉ hồi, Sài môn kim thủy vị quân khai , (Tức sự ).
♦ Mượn chỉ nhà nghèo, chỗ ở thô lậu. ◇Trương Khả Cửu : Thiên chu thừa hứng, độc thư tương ánh, bất như cao ngọa sài môn tĩnh , , (Sơn pha dương , Tuyết dạ , Khúc ).
♦ Đóng cửa, khép cửa. ◇Liêu trai chí dị : Sanh quy, tấn mẫu dĩ, sài môn tạ khách , , (Vân La công chủ ).