月下老人 nguyệt hạ lão nhân
♦ Ông già dưới trăng. Gọi tắt là nguyệt lão . § Tương truyền Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông già coi sách dưới trăng, bảo đó là hôn thư. Cứ theo sách ghi, ông già lấy chỉ đỏ buộc chân những người phải lấy nhau. Ông già nói Vi Cố sẽ lấy một đứa con gái nhà nghèo hèn. Vi Cố không muốn, tìm cách giết đi, nhưng sau vẫn lấy đúng người này làm vợ (Lí Phục Ngôn , Tục u quái lục , Định hôn điếm ).
♦ Nguyệt lão : mượn chỉ người làm mai mối. ☆Tương tự: môi chước , môi nhân .