流水落花 lưu thủy lạc hoa
♦ Nước chảy hoa trôi. Hình dung cảnh tượng mùa xuân sắp tàn. Sau thường mượn để nói sự tan tác của đời người. ◇Lí Dục : Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian , (Lãng đào sa , Liêm ngoại vũ sàn sàn , Từ ).
♦ Hình dung điệu nhạc thư hoãn tự nhiên. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Đàn đắc nhất thì kim qua thiết mã, phá không nhi lai, nhất thì lưu thủy lạc hoa, du nhiên nhi khứ , , , (Đệ nhất bát hồi).