煙花 yên hoa
♦ Hoa ở trong sương khói.
♦ Phiếm chỉ cảnh xuân tươi đẹp. ◇Lí Bạch : Cố nhân tây từ Hoàng hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu 西, (Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên ) Cố nhân từ biệt lầu Hoàng hạc, sang phía tây, Vào tháng ba tiết xuân hoa nở thịnh đi đến Dương Châu.
♦ Chỉ kĩ nữ hoặc con hát. ◇Cảnh thế thông ngôn : Nãi nãi thị danh môn hoạn gia chi tử, nô thị yên hoa, xuất thân vi tiện , , (Ngọc đường xuân lạc nan phùng phu).
♦ § Cũng như phong nguyệt , nghĩa là tình ái. ◇Thang Hiển Tổ : Bệnh đóa tại yên hoa, nhĩ dược chẩm tri? , ? (Mẫu đan đình , Chẩn túy ).
♦ Lửa cháy, diễm hỏa. ◇Hứa Địa San : Na biên dự bị phóng yên hoa liễu, ngã môn quá khứ khán khán bãi (...) na hồng hoàng lam bạch chư sắc hỏa hoa thứ đệ địa mạo thượng lai , (...) (Không san linh vũ , Công lí chiến thắng ).