白眉神 bạch mi thần
♦ Tên tượng thần, được thờ làm tổ nơi lầu xanh, kĩ viện (đời nhà Minh, nhà Thanh). ◇Chung Quỳ trảm quỷ truyện : Kim Nương mang nhượng đáo khách phòng, chỉ kiến bãi thiết đắc thậm thị tề chỉnh, thượng diện cung phụng trứ tha đích bạch mi thần , , (Đệ ngũ hồi ).