白眉 bạch mi
♦ Lông mày trắng.
♦ Vốn chỉ Mã Lương , người tài giỏi đời Tam Quốc, vì mày mắt của ông có lông trắng nên gọi là Bạch Mi . Sau bạch mi chỉ người tài giỏi kiệt xuất trong bọn. ◇Đào Tông Nghi : Ca kĩ Thuận Thì Tú, tính Quách Thị, tính tư thông mẫn, sắc nghệ siêu tuyệt, giáo phường chi bạch mi dã , , , , (Xuyết canh lục , Kĩ thông mẫn ).
♦ Chỉ một vành cung của trăng mới.