拖刀計 đà đao kế
♦ Kế võ hiểm, bỏ đao xuống, giả vờ thua chạy, thừa lúc kẻ địch không phòng bị, đột nhiên quay đầu lại đánh. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vân Trường dã thối quân, li thành thập lí hạ trại, tâm trung ám thốn: Lão tướng Hoàng Trung, danh bất hư truyền: đấu nhất bách hợp, toàn vô phá trán. Lai nhật tất dụng đà đao kế, bối khảm doanh chi 退, , : , : , . , (Đệ ngũ tam hồi) Vân Trường cũng lui quân, cách thành mười dặm hạ trại. Vân Trường nghĩ thầm rằng: Lão tướng Hoàng Trung, tiếng đồn không sai, đánh nhau tới hàng trăm hiệp không sơ hở chút nào. Ngày mai ta sẽ dùng kế đà đao, quay lưng lại chém mới xong.