花月 hoa nguyệt
♦ Hoa và trăng. Phiếm chỉ cảnh sắc đẹp đẽ. ◇Lí Bạch : Giang thành hồi lục thủy, Hoa nguyệt sử nhân mê , 使 (Tương Dương khúc ).
♦ Chỉ thời gian đẹp đẽ. ◇Mã Trí Viễn : Tưởng trứ giá bán sanh hoa nguyệt, tri tha thị kỉ xứ lâu đài , (Thanh sam lệ , Đệ nhất chiệp).