鐵面 thiết diện
♦ Mặt nạ làm bằng sắt che mặt tự vệ khi tác chiến (ngày xưa). ◇Nam sử : Kiến tặc quân giai trước thiết diện, toại khí quân tẩu , (Tặc thần truyện , Hầu Cảnh ).
♦ Mặt đen. ◇Tô Thức : Đương niên Vương Trung Lệnh, Chước mộc nam san xanh. Tả chân lưu các hạ, Thiết diện nhãn hữu lăng , . , (Chân Hưng tự các ).
♦ Chỉ người cương trực vô tư. ◎Như: na cá thiết diện một nhân tình .
♦ Tỉ dụ cương trực, không thiên tư. ◇Hắc tịch oan hồn : Bất liệu giá Lâm Đại Nhân cánh thị thiết diện vô tình, nhất ta hối lộ dã bất năng khao , (Đệ tứ hồi ).