打點 đả điểm
♦ Thu thập, chuẩn bị, liệu tính. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tài dĩ tương tha tố nhật sở hữu đích y thường dĩ chí các sắc các vật, tổng đả điểm hạ liễu , (Đệ thất thất hồi).
♦ Hối lộ. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Hựu sai liễu Triều Trụ nã liễu hứa đa ngân tử đáo giám trung đả điểm: Hình phòng công lễ ngũ lượng, đề lao đích thừa hành thập lượng : , (Đệ thập tứ hồi).
♦ Trả nợ. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Dã thấu liễu nhất thiên nguyên, nhất tề cấp dữ Thái Khanh, đả điểm trái vụ , , (Đệ tứ cửu hồi).