花轎 hoa kiệu
♦ Cái kiệu trang hoàng đẹp đẽ. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Vương tôn công tử, Việt nữ Ngô cơ, khóa ngân an bảo mã, thừa cốt trang hoa kiệu , , , (Tây hồ tam tháp kí 西).
♦ Cái kiệu trang sức đẹp đẽ dành cho cô dâu ngồi (ngày xưa). ◇Nhi nữ anh hùng truyện : An Thái Thái tẩu hậu, chỉ thính đắc cổ nhạc huyên thiên, hoa kiệu dĩ đáo môn thủ, đáp tiến viện tử lai , , , (Đệ nhị thất hồi).